SHOWROOM Ô TÔ BA ĐÌNH chào đón Qúy khách ghé thăm website: http://xedulichngoclinh.vn Rất vinh dự được phục vụ đồng hành cùng quý khách. Nhân dịp mừng khai trương SHOWROOM giảm giá cho tất cả các loại xe khi mua tại SHOWROOM Ô TÔ BA ĐÌNH xin gửi lời kính chúc tới toàn thể Qúy khách Vạn sự - Như ý. Tấn tài - Tấn lộc!

 

English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)
05/08/2015 06:20:37 AM

 

Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

-------o0o-------

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Căn cứLuật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp lý khác có liên quan,các Bên dưới đây mong muốn được tiến hành hoạt động đầu tư tại Cộng hoà Xã hộichủ nghĩa Việt Nam theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung vàphạm vi được quy định trong Hợp đồng này như sau:

A. Bên (các Bên) Việt Nam:

1. Têncông ty: ........................................................................................................................

2. Đạidiện được uỷ quyền:.....................................................................................................

Chức vụ:................................................................................................................................

3. Trụsở chính: .......................................................................................................................

Điệnthoại: ....................... ....................... Fax:.......................................................................

4. Ngànhnghề kinh doanh chính: .............................................................................................

5. Giấyphép thành lập công ty: ...............................................................................................

Đăng kýtại: .................................. Ngày: ...............................................................................

B. Bên (các Bên) nước ngoài:

1. Têncông ty hoặc cá nhân:...................................................................................................

2. Đại diệnđược uỷ quyền: .....................................................................................................

Chức vụ:................................................................................................................................

Quốctịch: ...............................................................................................................................

Địa chỉthường trú:..................................................................................................................

3. Trụsở chính:.......................................................................................................................

Điệnthoại: ....................... ....................... Fax:.......................................................................

4. Ngànhnghề kinh doanh chính: .............................................................................................

5. Giấyphép thành lập công ty:...............................................................................................

Đăng kýtại: .................................. Ngày:...............................................................................

Ghi chú:Nếu một hoặc cả hai Bên hợp doanh gồm nhiều thành viên, thì từng thành viên sẽmô tả đầy đủ theo các chi tiết nêu trên; Mỗi Bên cần chỉ định đại diện được uỷquyền của mình.

Cùngthoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh này với các điều khoản và điều kiện sauđây:

Điều 1:

Mục tiêuhợp tác kinh doanh trên cơ sở Hợp đồng ................................................................... .

(mô tảchi tiết nội dung và phạm vi hợp tác kinh doanh)

Điều 2:

1. Địađiểm thực hiện:

2. Nănglực sản xuất: Hàng hoá/dịch vụ vào năm sản xuất ổn định

(Chiathành sản phẩm chính và phụ - nếu cần thiết)

3. Sảnphẩm của Hợp đồng hợp tác kinh doanh này sẽ được tiêu thụ:

- Tạithị trường Việt Nam:......% sản phẩm

- Tạithị trường nước ngoài: ......% sản phẩm

4. Vănphòng điều hành của Bên nước ngoài (nếu có) .............................................................. .

Địachỉ:.................................................................................................................................... .

Điệnthoại: ....................... Fax: ............................................................................................... .

Điều 3:

Tráchnhiệm của các Bên hợp doanh trong việc góp vốn để thực hiện Hợp đồng:

a) Bên(các Bên) Việt Nam:góp ............. bằng .................................... (quyền sử dụng đất,máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, bộ phận rời, linh kiện, tiền mặt, các chiphí khác ....)

b) Bên(các Bên) nước ngoài: góp .............. bằng ................................(máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, bộ phận rời, linh kiện, tiền nước ngoài,các chi phí khác ....).

Nếu vàothời điểm đóng góp thực tế, những giá trị trên đây thay đổi so với giá trị hiệntại thì các Bên phải thoả thuận về những sửa đổi đó và báo cáo Cơ quan cấp Giấyphép đầu tư xem xét và chuẩn y.

Trongtrường hợp một Bên không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ như đã thoả thuận thìBên đó phải thông báo cho các Bên kia biết lý do và những biện pháp xử lý trước..... ngày. Thiệt hại thực tế và chính đáng do sự chậm trễ hay không có khảnăng thực hiện nghĩa vụ của một Bên gây ra, sẽ được bồi thường theo thoả thuậncủa các Bên; trong trường hợp không thoả thuận được thì sẽ do cơ quan xét xửhoặc trọng tài quy định tại Điều 10 Hợp đồng này quyết định.

Điều 4:

Cáctrách nhiệm, nghĩa vụ khác của các Bên trong việc thực hiện Hợp đồng:

- BênViệt Nam:.................................................................................

- Bênnước ngoài:...............................................................................

(Quyđịnh cụ thể Bên chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành.... trong từng việc nhưtổ chức và quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật và công nghệ, mua sắm thiết bị,nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm .....).

Điều 5:

Trongquá trình thực hiện Hợp đồng, các Bên thoả thuận cơ chế giám sát như sau:......

(Miêu tảcụ thể cơ chế, trong đó có thể thành lập Ban điều phối, Văn phòng điều hành củaBên nước ngoài bao gồm phương thức thành lập, hoạt động, quyền hạn, trách nhiệm....).

Điều 6:

Thời hạnHợp đồng này là ...... năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. Bất kỳ sự thayđổi nào về thời hạn của Hợp đồng phải được các Bên thoả thuận và báo cáo cơquan cấp Giấy phép đầu tư xem xét và chuẩn y.

Nếu mộtBên hợp doanh muốn kéo dài thời hạn Hợp đồng ngoài thời hạn đã được thoả thuậnphải thông báo cho (các) Bên kia ít nhất là .... tháng trước ngày Hợp đồng hếthạn. Nếu các Bên thoả thuận kéo dài thời hạn Hợp đồng thì phải báo cáo Cơ quancấp Giấy phép đầu tư xem xét trong thời hạn ít nhất là 6 tháng trước khi hếthết hạn Hợp đồng.

Điều 7:

Kể từngày được cấp Giấy phép đầu tư, Hợp đồng này được thực hiện theo tiến độ sau:

1. Khởicông xây dựng: từ tháng thứ ......

2. Lắpđặt thiết bị: từ tháng thứ......

3. Vậnhành thử: từ tháng thứ ......

4. Sảnxuất chính thức: từ tháng thứ ......

Điều 8:

1. (Các)Bên nước ngoài thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính kháctheo quy định tại Giấy phép đầu tư. (ghi rõ phương thức nộp thuế thu nhập doanhnghiệp và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Bên nước ngoài: nộp trựctiếp, Bên Việt Namnộp hộ v.v....).

2. (Các)Bên Việt Namthực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của cácvăn bản quy phạm pháp luật áp dụng đối với Doanh nghiệp trong nước và các quyđịnh tại Giấy phép đầu tư.

Lưu ý:cần xác định rõ Bên chịu trách nhiệm nộp các loại thuế chung liên quan đến thựchiện Hợp đồng như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng ....

Điều 9:

Các Bêntham gia Hợp đồng thoả thuận chia sản phẩm và / hoặc lợi nhuận, các khoản lỗthông qua việc thực hiện Hợp đồng như sau:

- (các)Bên Việt Nam(ghi rõ từng Bên,nếu cần thiết) ...............................................................

- (các)Bên Nước ngoài (ghi rõ từng Bên,nếu cần thiết) ...........................................................

Điều 10:

Tranhchấp giữa các Bên có liên quan, hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải đượcgiải quyết thông qua thương lượng và hoà giải. Trong trường hợp các Bên tranhchấp vẫn không thoả thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra...(ghi rõ tên và địa chỉ Toà án hoặc tổ chức trọng tài).

Quyếtđịnh của.....(tổ chức trên) là chung thẩm và các Bên phải tuân theo.

Điều 11:

Các Bêncó quyền chuyển nhượng giá trị phần vốn của mình trong Hợp đồng, theo các quiđịnh tại Điều 34 Luật Đầu tư nước ngoài và các điều khoản liên quan của Nghịđịnh 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 12:

Hợp đồnghợp tác kinh doanh này có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn và / hoặc kếtthúc trong các trường hợp sau: .......

(mô tảchi tiết các trường hợp, phù hợp với các quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư nướcngoài và các điều khoản liên quan của Nghị định 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ).

Điều 13:

Khi Hợpđồng hết hạn, các Bên thoả thuận việc thanh lý các tài sản liên quan đến quyềnlợi và nghĩa vụ của các Bên trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau: .......

(Mô tảchi tiết các điều kiện có liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ, tài sản ..... phùhợp với các quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư nước ngoài và các điều khoản liênquan của Nghị định 24/2000/NĐ-CP)

Điều 14:

Mọi điềukhoản khác có liên quan không được quy định cụ thể tại Hợp đồng hợp tác kinhdoanh này sẽ được các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam vàcủa Giấy phép đầu tư.

Điều 15:

Hợp đồnghợp tác kinh doanh này có thể được sửa đổi, bổ sung sau khi có thoả thuận bằngvăn bản giữa các Bên và phải được cơ quan cấp Giấy phép đầu tư chuẩn y trướckhi thực hiện.

Điều 16:

Hợp đồngnày có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

Điều 17:

Hợp đồnghợp tác kinh doanh này được ký ngày ........, tại........, gồm ..... bản gốcbằng tiếng Việt Namvà bằng tiếng ..... (tiếng nước ngoài thông dụng). Cả hai bản tiếng Việt Nam vàtiếng ...... đều có giá trị pháp lý như nhau.

                  Đại diện                                                                    Đại diện

      Bên ( các Bên) nước ngoài                                          Bên (các Bên) Việt Nam

        ( Ký tên, chức vụ và dấu)                                            (Ký tên, chức vụ và dấu)

Trườnghợp có nhiều Bên: từng bên sẽ ký, ghi rõ chức vụ người đại diện ký, đóng dấu.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

     Hotline:

091.779.5779

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay525
mod_vvisit_counterHôm qua551
mod_vvisit_counterTất cả429935
Số người đang online 5

Tỷ giá

 

 

 

Loại

Mua

 Bán

SBJ

3.770


3.790


SJC

3.800


3.832


 

  

Loại

Mua

 Bán

USD

21.070


21.170


GBP

32.562


33.176

 

 

Thời tiết 

Hà Nội 

 

27oC

ĐàNẵng  


29oC

TP HCM


26oC

                    

 

 

  

 

 Tổng Cục Thuế

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 


Đăng nhập

Video

Quảng cáo đối tác

                                                                     

 

  

    

 

 

 Website Thanh Tra Bo GTVT

 

Website Cuc Dang Kiem Vietnam